Mokytojų taryba


  • Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
  • Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.

Mokytojų tarybos sudėtis

Eil.Nr.  Vardas, pavardė Pareigos
1. Dalia Gricienė

Pirmininkė, direktorė 

2. Rajisa Grušienė Narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
3. Ingrida Jasėnaitė
Narė, judesio korekcijos mokytoja
4. Neringa Kavaliauskienė Narė, auklėtoja
5. Dovilė Vaikutienė Narė, auklėtoja
6. Akvelina Pilipuitienė Narė, auklėtoja
7. Vidija Rinkevičienė Narė, auklėtoja
8. Jugina Kaminskė Narė, meninio ugdymo mokytoja
9. Alma Šulčienė Narė, auklėtoja
10. Daiva Urbonienė

Narė, logopedė, spec. pedagogė

 11. Vanda Juozapaitienė Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

 

Puslapis "Mokytojų taryba" atnaujintas 2020-03-09