Lopšelio-darželio taryba


 • Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia lopšelio-darželio mokytojus, tėvus (globėjus) ir vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti lopšelio-darželio aktualius klausimus.
 • Lopšelio-darželio taryba sudaroma iš lopšelyje-darželyje nedirbančių vaikų tėvų (globėjų), mokytojų, bendruomenės atstovų. Lopšelio-darželio tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato lopšelio-darželio direktorius.
 • Lopšelio-darželio taryba atlieka tokias funkcijas:
  • teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • pritaria lopšelio-darželio strateginiam planui, metiniam lopšelio-darželio veiklos planui, lopšelio-darželio Nuostatams, kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems lopšelio-darželio direktoriaus, svarsto lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles;
  • teikia siūlymų lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
  • kolegialiai svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
  • išklauso lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;
  • teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
  • svarsto mokytojų ir tėvų (globėjų) savivaldos institucijų ar lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui;
  • teikia siūlymų dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  • svarsto kitus lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis

Eil. Nr. Vardas pavardė  Pareigos
   1. Diana Norkaitienė Pirmininkė, tėvų atstovė
   2. Jugina Kaminskė Narė, meninio ugdymo mokytoja
   3. Dovilė Vaikutienė Narė, auklėtoja
   4. Vanda Juozapaitienė
Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
   5. Mindaugas Gedvilas Narys, tėvų atstovas
   6. Vilija Samušienė
Narė, tėvų atstovė

   

 

 

Puslapis "Lopšelio-darželio taryba" atnaujintas 2020-09-18